هزینه های شرکت در سمینار

همراه

آزاد

اساتید

دانشجویان

 

-

750000

غیر عضو انجمن شیمی

500000

عضو انجمن شیمی

250000

عضو انجمن شیمی

حق ثبت نام انجمن شیمی ایران

1000000

3000000

2500000

1500000

هزینه شرکت در سمینار*

200000

200000

-

200000

اسکان خوابگاه دانشجویی (هر شب)

-

-

300000

-

اسکان اساتید در اقامتگاه عمومی (هر شب)**

-

-

500000

-

اسکان اساتید در مهمانسرای دانشگاه (هر شب)**

 

* هزینه شامل وعده های غذایی، میان وعده های پذیرایی و بسته اهدایی می باشد. بسته های اهدایی شامل همراهان نمی شود.

 ** امکانات جهت پذیرش به صورت فردی می باشد. متاهلین می توانند جهت اسکان و رزرو با مراکزی که متعاقبا اعلام می گردد تماس داشته باشند.