*حداکثر دو چکیده مقاله از هر شرکت کننده پذیرفته می شود*

*گواهینامه مقالات به نام شرکت کنندگان صادر می گردد*

چکیده مقالات بایستی در دو قالب Word و PDF در یک صفحه، منطبق بر توضیحات ذیل و فایل های ضمیمه، تهیه و در سامانه بارگذاری گردند.

فونت: Times New Roman

عنوان: سایز 14، بولد و حروف اول بزرگ

نام کامل نویسندگان: سایز 14، خط ذیل نام شرکت کننده و ستاره در کنار نام نویسنده مسئول

آدرس کامل کلیه نویسندگان و پست الکترونیک نویسنده مسئول: سایز 10، ایتالیک

متن چکیده: سایز 12، تعداد کلمات مجاز 250-100 کلمه

شکل: جهت یکسان سازی تصاویر توصیه می گردد که اشکال مطابق تصویر موجود در فایل ضمیمه تهیه گردند. با راست کلیک کردن بر تصویر و انتخاب "CS ChemDraw Drawing Object" و "Edit" می توانید تصاویر مورد نظر خود را طبق فرمت ارائه شده، درج نمایید.

منابع: سایز 10، حداکثر 3 مقاله، ارجاع شده در متن با اعداد داخل کروشه و منطبق بر فرمت ارائه شده در فایل های ضمیمه

راهنمای صفحه آرایی مقاله-Word File

 

راهنمای صفحه آرایی مقاله-PDF File


نحوه ارسال چکیده مقالات

  • پس از ورود به سامانه به ترتیب بر دکمه های "ارسال و پیگیری مقاله" و "ارسال چکیده جدید" کلیک نمایید.
  • عنوان چکیده و کلیدواژگان مقاله را در صفحه بازشده، وارد نمایید و سپس بر دکمه "بعدی" کلیک فرمایید.
  • مشخصات کلیه نویسندگان را به طور کامل در صفحه بعد درج نمایید.
  • در قسمت اضافه کردن فایل ها، فایل های Word و PDF چکیده را به ترتیب تحت عنوان "چکیده تفصیلی" و "فایل های تکمیلی/اضافی" ضمیمیه و بر دکمه بعدی کلیک نمایید.
  • در انتها پس از مرور اطلاعات درج شده و اطمینان از صحت آنها، بر دکمه ارسال مقاله کلیک نمایید.
    راهنمای تهیه پوستر 70 × 100-PPTX File