1- جهت راهنمایی مهمانان عزیز برنامه پروازی و قطار شهرستان های زابل و زاهدان ارئه شده است.

1- جهت راهنمایی مهمانان عزیز برنامه پروازی و قطار شهرستان های زابل و زاهدان ارئه شده است. up

برنامه اسفندماه پروازهای هواپیمایی ماهان

 تهران-زابل-تهران

تهران-زاهدان-تهران 

برنامه اسفندماه پروازهای هواپیمایی ایران ایر

تهران-زاهدان-تهران

کرمان-زاهدان-کرمان


چابهار-زاهدان-چابهار

اصفهان-زاهدان-اصفهان


بندرعباس-زاهدان-بندرعباس


برنامه اسفندماه پروازهای هواپیمایی آسمان

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه پروازی فرودگاههای زابل و زاهدان لطفا به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

https://zahedan.airport.ir/rpl?public_from=&public_to=1018&public_airline=&public_days=0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6

جهت آگاهی از برنامه حرکت قطارها به مقصد زاهدان لطفا به آدرس ذیل مرجعه فرمایید:

http://www.rai.ir/index.aspx?code=100&lang=1&sub=0&Page_=AdvEForm&tempname=rai&pageId=3314&methodName=findparent&isPopUp=false