کمیته برگزاری
دکتر موسی بهلولی
رییس همایش
دانشیار بیوفیزیک
دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: bohlooli [at] uoz.ac.ir
کمیته علمی
دکتر علیرضا اویسی
دبیر علمی همایش
استادیار شیمی آلی
دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: alir.oveisi [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر حمید بیضائی
دبیر اجرایی همایش
دانشیار شیمی آلی
دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: hbeyzaei [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر کاظم سعیدی
رییس کمیته علمی
استاد شیمی آلی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: saidik [at] uk.ac.ir
دکتر منصور غفاری مقدم
عضو کمیته علمی
دانشیار شیمی آلی
دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: mansghaffari [at] yahoo.com
دکتر ایرج محمد پور
عضو کمیته علمی
استاد شیمی آلی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: imbaltork [at] sci.ui.ac.ir
دکتر عبدالحمید علیزاده
عضو کمیته علمی
استاد شیمی آلی
دانشگاه رازی کرمانشاه
پست الکترونیکی: ahalizadeh۲ [at] razi.ac.ir
دکتر عبدالحمید بامنیری
عضو کمیته علمی
دانشیار شیمی آلی
دانشگاه کاشان
پست الکترونیکی: bamoniri [at] kashanu.ac.ir
دکتر آرش قربانی
عضو کمیته علمی
استاد شیمی آلی
دانشگاه ایلام
پست الکترونیکی: a.ghorbani [at] ilam.ac.ir
دکتر نادر نوروزی پسیان
عضو کمیته علمی
استاد شیمی آلی
دانشگاه ارومیه
پست الکترونیکی: n.noroozi [at] urmia.ac.ir
دکتر عبدالعلی علیزاده
عضو کمیته علمی
استاد شیمی آلی
دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: aalizadeh [at] modares.ac.ir
دکتر عباسعلی اسماعیلی
عضو کمیته علمی
استاد شیمی آلی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: abesmaeili [at] um.ac.ir
دکتر قدسی محمدی زیارانی
عضو کمیته علمی
استاد شیمی آلی
دانشگاه الزهرا (س)
پست الکترونیکی: gmohammadi [at] alzahra.ac.ir
دکتر حمیدرضا شاطریان
عضو کمیته علمی
استاد شیمی آلی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
پست الکترونیکی: hrshaterian [at] hamoon.usb.ac.ir
دکتر حجت الله خباززاده
عضو کمیته علمی
دانشیار شیمی آلی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: hkhabazzadeh [at] uk.ac. ir
دکتر عصمت توکلی نژاد
عضو کمیته علمی
دانشیار شیمی آلی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: tavakoly [at] uk.ac.ir
دکتر محمود سنچولی
عضو کمیته علمی
دانشیار شیمی فیزیک
دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: sanchooli [at] uoz.ac.ir
دکتر علیرضا سام زاده کرمانی
عضو کمیته علمی
دانشیار شیمی آلی
دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: arsamzadeh [at] yahoo.com
دکتر رضا آرین
عضو کمیته علمی
دانشیار شیمی آلی
دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: rezaaryan [at] uoz.ac.ir