سه شنبه 21 اسفند 1397
12:00 تا 15:00
پذیرش میهمانان
پذیرش میهمانان
محل برگزاری
مهمانسرای دانشگاه زابل
سه شنبه 21 اسفند 1397
15:00 تا 17:00
افتتاحیه
افتتاحیه همایش
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
سه شنبه 21 اسفند 1397
17:00 تا 18:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و ارائه پوستر
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
سه شنبه 21 اسفند 1397
18:00 تا 18:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر عیسی یاوری
"Teaching and Researching Chemistry at Universities of Iran, from Dar ul-Funun to Today"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: تربیت مدرس

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
سه شنبه 21 اسفند 1397
18:30 تا 19:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر علیرضا مدرسی عالم
"Application of Conducting Polyanilines in Sustainable and Renewable Energies and Electronic Systems"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: سیستان و بلوچستان

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
سه شنبه 21 اسفند 1397
19:00 تا 19:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر ایوب بازگیر
"Metal-catalyzed Organic Transformations"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: شهید بهشتی

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
شیمیدان برجسته کشور در حوزه شیمی آلی در سال 1397
سه شنبه 21 اسفند 1397
19:30 تا 20:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر مهران غیاثی
"Drug Delivery"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: صنعتی اصفهان

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
سه شنبه 21 اسفند 1397
20:00 تا 21:00
استراحت و پذیرایی
سرو شام
محل برگزاری
سلف سرویس داشگاه زابل
چهارشنبه 22 اسفند 1397
08:00 تا 08:30
سخنرانی
سرکار خانم دکتر مهنوش رشیدی
"Biochemical Synthesis of Ag@AgCl Nanoparticles and its Application in Photodegration of Azo Dyes"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: شهید باهنر کرمان

PhD

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
08:30 تا 09:00
سخنرانی
سرکار خانم دکتر محدثه شهابی نژاد
" "Fabrication of Ultra-Small Ruthenium Nanoparticles On Porous Modified Reduced Graphene Oxide"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: شهید باهنر کرمان

PhD

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
08:30 تا 10:00
نشست تخصصی
آقای دکتر علیرضا اویسی
کارگاه آموزشی اصول ایمنی در آزمایشگاه های شیمی
محل برگزاری
سالن سمعی و بصری مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
09:00 تا 09:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر رضا شیخ نژاد
"Chemistry's Role in the Treatment of Cancer
رزومه ارائه دهنده

مدیر عامل شرکت دانش بنیان اوشیدا نوین دارو و کاشف داروی ضدسرطان "سیستانین"

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
09:30 تا 10:00
سخنرانی
سرکار خانم دکتر نعیمه صالحی
"Design and Synthesis of Novel Ligands as Potential Anti-Alzheimer’s Agents"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: یزد

PhD

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
10:00 تا 11:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و ارائه پوستر
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
11:00 تا 11:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل
"Anomeric Based Oxidation"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: بوعلی سینا

مرتبه علمی: استاد

پژوهشگر برتر کشور در حوزه دانشگاهی در سال 1397

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
11:30 تا 12:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر محمدرضا قلی بیکیان
"Synthesis of Linear and Cyclic Peptides as Drug Carriers and their Effectiveness on Cancer Cells"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: کاشان

PhD

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
12:00 تا 12:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر عبدالحمید بامنیری
"Synthesis of Heterocyclic Compounds Bearing Nitrogen and Oxygen Atoms using Nano- kaolin/BF3/Fe3O4 Based on Green Chemistry in Different Conditions"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: کاشان

مرتبه علمی: دانشیار

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
12:30 تا 13:00
سخنرانی
سرکار خانم دکتر ندا سیدی
"Synthesis of Nanoparticles and their Catalytic Properties"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: جیرفت

مرتبه علمی: استادیار

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
13:00 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
سرو ناهار
محل برگزاری
سلف سرویس دانشگاه زابل
چهارشنبه 22 اسفند 1397
14:00 تا 17:00
نشست تخصصی
آقای دکتر محمود سنچولی، آقای دکتر پویا کریمی، آقای دکتر حجت ثمره دلارامی، خانم دکتر مهدیه پورسرگل
کارگاه آموزشی شیمی محاسباتی
محل برگزاری
مجتمع فناوری اطلاعات پردیس جدید دانشگاه
چهارشنبه 22 اسفند 1397
15:00 تا 15:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر احمد اکرمی
"Intelligent Chemical Passive Defense"
رزومه ارائه دهنده

معاون قرارگاه پدافند شیمیایی کشور

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
15:30 تا 16:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر رضا رنجبر کریمی
"Perhalopyridines: Synthesis and Synthetic Utility"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: ولی عصر (عج) رفسنجان

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
16:00 تا 16:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر طیب کاکش پور
"AMHB: (Anti)aromaticity-Modulated Hydrogen Bonding"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: میشیگان آمریکا

عضو هیات علمی

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
16:30 تا 17:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر علی خلفی نژاد
"Polyethylene Glycol-bonded Tetraethyl Ammonium L-Prolinate: A New Highly Efficient Biodegradable Amino Acid-based Ionic Liquid for the Synthesis of Some DNA Binders as Anticancer Agents"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: شیراز

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
17:00 تا 18:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و ارائه پوستر
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
18:00 تا 18:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر رضا آرین
"Green Synthesis of Monocyclic and Fused Nitrogen Heterocycles with Promising Bioactivity Effects"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: زابل

مرتبه علمی: دانشیار

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
18:30 تا 19:00
سخنرانی
سرکار خانم دکتر صبا دلیران
"Metal-organic Frameworks as Heterogeneous (Photo-) Catalysts in Organic Transformation Reactions"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: بوعلی سینا

PhD

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
19:00 تا 19:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر مسعود کیخوائی
"Introduction of the Relevant Reference Material Committee (REMCO) of the International Organization for Standardization"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: سیستان و بلوچستان

مرتبه علمی: استاد

دبیر کمیته فنی متناظر مواد مرجع (رمکو) سازمان جهانی استانداردسازی ISIRI/REMCO

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
19:30 تا 20:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر میثم یاری
"Applications of Phosphonium-based Ionic Liquids in Chemical Processes"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: بوعلی سینا

Postdoc

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
20:00 تا 21:00
استراحت و پذیرایی
سرو شام
محل برگزاری
سلف سرویس دانشگاه زابل
چهارشنبه 22 اسفند 1397
21:00 تا 22:30
استراحت و پذیرایی
استخر ویژه بانوان شرکت کننده در همایش
محل برگزاری
مجتمع سرپوشیده آبی آسمان دانشگاه زابل
وسیله ایاب و ذهاب جهت انتقال به استخر و بازگشت به مهمانسرا مهیا می باشد.
چهارشنبه 22 اسفند 1397
22:30 تا 24:00
استراحت و پذیرایی
استخر ویژه آقایان شرکت کننده در همایش
محل برگزاری
مجتمع سرپوشیده آبی آسمان دانشگاه زابل
وسیله ایاب و ذهاب جهت انتقال به استخر و بازگشت به مهمانسرا مهیا می باشد.
پنج شنبه 23 اسفند 1397
08:00 تا 12:00
استراحت و پذیرایی
بازدید از پردیس جدید دانشگاه زابل و مجموعه فرهنگی-تفریحی بقیه الله (عج)
محل برگزاری
مجموعه فرهنگی-تفریحی بقیه الله (عج)
گشت و گذار در مجتمع بقیه الله (عج) شامل قایق سواری در دریاچه مصنوعی هامونک و بازدید از باغ وحش و دریاچه های طبیعی می باشد.
پنج شنبه 23 اسفند 1397
12:00 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
سرو ناهار
محل برگزاری
مجموعه فرهنگی-تفریحی بقیه الله (عج)
پنج شنبه 23 اسفند 1397
16:00 تا 17:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و ارائه پوستر
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
پنج شنبه 23 اسفند 1397
17:00 تا 20:00
اختتامیه
اختتامیه همایش
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
پنج شنبه 23 اسفند 1397
20:00 تا 21:00
استراحت و پذیرایی
سرو شام
محل برگزاری
سلف سرویس دانشگاه زابل