سه شنبه 21 اسفند 1397
12:00 تا 15:00
پذیرش میهمانان
پذیرش میهمانان
محل برگزاری
مهمانسرای دانشگاه زابل
سه شنبه 21 اسفند 1397
15:00 تا 17:00
افتتاحیه
افتتاحیه همایش
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
سه شنبه 21 اسفند 1397
17:00 تا 18:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و ارائه پوستر
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
سه شنبه 21 اسفند 1397
18:00 تا 18:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر ایوب بازگیر
"Transition Metal Catalyzed Organic Transformations"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: شهید بهشتی

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
شیمیدان برجسته کشور در حوزه شیمی آلی در سال 1397
کمیته داوران: دکتر بابک کریمی- دکتر اشرف مرادی- دکتر کاظم سعیدی
سه شنبه 21 اسفند 1397
18:30 تا 19:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر رضا شیخ نژاد
"Chemistry's Role in the Treatment of Cancer
رزومه ارائه دهنده

مدیر عامل شرکت دانش بنیان اوشیدا نوین دارو و کاشف داروی ضدسرطان "سیستانین"

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر بابک کریمی- دکتر اشرف مرادی- دکتر کاظم سعیدی
سه شنبه 21 اسفند 1397
19:00 تا 20:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر طیب کاکش پور
"AMHB: (Anti)aromaticity-Modulated Hydrogen Bonding"
رزومه ارائه دهنده

محقق و مدیر بخش برنامه نویسی دانشگاه میشیگان و محقق موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)

دانش آموخته دانشگاه زابل

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر بابک کریمی- دکتر اشرف مرادی- دکتر کاظم سعیدی
سه شنبه 21 اسفند 1397
20:00 تا 20:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر محمود زارعی
"Design, Synthesis and Application of Catalysts with Phosphorus Acid Tags in Organic Synthesis"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: بوعلی سینا

Postdoc

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر بابک کریمی- دکتر اشرف مرادی- دکتر کاظم سعیدی
سه شنبه 21 اسفند 1397
20:30 تا 21:30
استراحت و پذیرایی
سرو شام
محل برگزاری
سلف سرویس داشگاه زابل
سه شنبه 21 اسفند 1397
22:00 تا 23:30
استراحت و پذیرایی
استخر ویژه آقایان شرکت کننده در همایش
محل برگزاری
مجتمع سرپوشیده آبی آسمان دانشگاه زابل
وسیله ایاب و ذهاب جهت انتقال به استخر و بازگشت به مهمانسرا مهیا می باشد.
چهارشنبه 22 اسفند 1397
08:00 تا 08:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر میثم یاری
"Applications of Phosphonium-based Ionic Liquids in Chemical Processes"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: بوعلی سینا

Postdoc

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر حسین عشقی- دکتر محمدعلی ناصری- دکتر رضا آرین
چهارشنبه 22 اسفند 1397
08:30 تا 09:00
سخنرانی
سرکار خانم دکتر محدثه شهابی نژاد
"Fabrication of Ultra-Small Ruthenium Nanoparticles on Porous Modified Reduced Graphene Oxide and its Application in Solvent-Free Oxidation of Cyclohexene with Molecular Oxygen"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: شهید باهنر کرمان

PhD

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر حسین عشقی- دکتر محمدعلی ناصری- دکتر رضا آرین
چهارشنبه 22 اسفند 1397
09:00 تا 09:30
سخنرانی
سرکار خانم دکتر نعیمه صالحی
"Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel Ligands as Potential Anti-Alzheimer’s Agents"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: یزد

PhD

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر حسین عشقی- دکتر محمدعلی ناصری- دکتر رضا آرین
چهارشنبه 22 اسفند 1397
09:30 تا 10:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر علی خلفی نژاد
"Polyethylene Glycol-bonded Tetraethyl Ammonium L-Prolinate: A New Highly Efficient Biodegradable Amino Acid-based Ionic Liquid for the Synthesis of Some DNA Binders as Anticancer Agents"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: شیراز

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر حسین عشقی- دکتر محمدعلی ناصری- دکتر رضا آرین
چهارشنبه 22 اسفند 1397
10:00 تا 11:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و ارائه پوستر
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
11:00 تا 11:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر احسان الرضا پورحسن
"Continuous Flow Synthesis of Cyclopropanated Amino Acids Using Diazo Compounds"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: رزنبرگ آلمان

Postdoc

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر علی خلفی نژاد- دکتر محمدعلی زلفی گل- دکتر سارا سبحانی
چهارشنبه 22 اسفند 1397
11:30 تا 12:00
سخنرانی
سرکار خانم دکتر ندا سیدی
"Fabrication of Nitrogen-enriched Graphene Oxide/Cu NPs as a Highly Efficient and Recyclable Heterogeneous Nanocatalyst for the Chan-Lam Cross-Coupling Reactions"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: جیرفت

مرتبه علمی: استادیار

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر علی خلفی نژاد- دکتر محمدعلی زلفی گل- دکتر سارا سبحانی
چهارشنبه 22 اسفند 1397
12:00 تا 12:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر عبدالحمید بامنیری
"Synthesis of Heterocyclic Compounds Bearing Nitrogen and Oxygen Atoms using Nano- kaolin/BF3/Fe3O4 Based on Green Chemistry in Different Conditions"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: کاشان

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر علی خلفی نژاد- دکتر محمدعلی زلفی گل- دکتر سارا سبحانی
چهارشنبه 22 اسفند 1397
12:30 تا 13:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر مسعود کیخوائی
"Introducing the Corresponding Committee on Reference Materials of the Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI/REMCO)"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: سیستان و بلوچستان

مرتبه علمی: استاد

دبیر کمیته فنی متناظر مواد مرجع (رمکو) سازمان جهانی استانداردسازی ISIRI/REMCO

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر علی خلفی نژاد- دکتر محمدعلی زلفی گل- دکتر سارا سبحانی
چهارشنبه 22 اسفند 1397
13:00 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
سرو ناهار
محل برگزاری
سلف سرویس دانشگاه زابل
چهارشنبه 22 اسفند 1397
14:30 تا 15:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر اردشیر کامکار
"Molecular Modeling in Undergraduate Chemistry Education"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: تبریز

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر عبدالحمید بامنیری- دکتر حمیدرضا شاطریان- دکتر علیرضا سام زاده کرمانی
چهارشنبه 22 اسفند 1397
15:00 تا 15:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل
"Anomeric Based Oxidation"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: بوعلی سینا

مرتبه علمی: استاد

پژوهشگر برتر کشور در حوزه دانشگاهی در سال 1397

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر عبدالحمید بامنیری- دکتر حمیدرضا شاطریان- دکتر علیرضا سام زاده کرمانی
چهارشنبه 22 اسفند 1397
15:30 تا 16:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر رضا آرین
"Green Synthesis of Monocyclic and Fused Nitrogen Heterocycles with Promising Bioactivity Effects"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: زابل

مرتبه علمی: دانشیار

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر عبدالحمید بامنیری- دکتر حمیدرضا شاطریان- دکتر علیرضا سام زاده کرمانی
چهارشنبه 22 اسفند 1397
16:00 تا 16:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر رضا رنجبر کریمی
"Perhalopyridines: Synthesis and Synthetic Utility"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: ولی عصر (عج) رفسنجان

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر عبدالحمید بامنیری- دکتر حمیدرضا شاطریان- دکتر علیرضا سام زاده کرمانی
چهارشنبه 22 اسفند 1397
16:30 تا 17:00
سخنرانی
سرکار خانم دکتر مهنوش رشیدی
"Biochemical Synthesis of Ag@AgCl Nanoparticles and its Application in Photodegration of Azo Dyes"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: شهید باهنر کرمان

PhD

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر عبدالحمید بامنیری- دکتر حمیدرضا شاطریان- دکتر علیرضا سام زاده کرمانی
چهارشنبه 22 اسفند 1397
17:00 تا 18:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و ارائه پوستر
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
چهارشنبه 22 اسفند 1397
18:00 تا 18:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر علیرضا مدرسی عالم
"Application of Conducting Polymers (Polyanilines) in Sustainable and Renewable Energies and Electronic Systems"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: سیستان و بلوچستان

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر رضا رنجبر کریمی- دکتر بی بی فاطمه میرجلیلی- دکتر فرشته شیری
چهارشنبه 22 اسفند 1397
18:30 تا 19:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر احمد اکرمی
"Intelligent Chemical Passive Defense"
رزومه ارائه دهنده

معاون قرارگاه پدافند شیمیایی کشور

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر رضا رنجبر کریمی- دکتر بی بی فاطمه میرجلیلی- دکتر فرشته شیری
چهارشنبه 22 اسفند 1397
19:00 تا 19:30
سخنرانی
سرکار خانم دکتر صبا دلیران
"Metal-Organic Frameworks (MOFs) as Heterogeneous (Photo-)Catalysts in Organic Transformation Reactions"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: بوعلی سینا

PhD

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر رضا رنجبر کریمی- دکتر بی بی فاطمه میرجلیلی- دکتر فرشته شیری
چهارشنبه 22 اسفند 1397
19:30 تا 20:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر حمیدرضا شاطریان
"Preparation and Characterization of New Organocatalysts Supported on Nanomagnetic Particles as Green Nanocatalysts and Their Applications in Organic Synthesis"
رزومه ارائه دهنده

دانشگاه: سیستان و بلوچستان

مرتبه علمی: استاد

محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
کمیته داوران: دکتر رضا رنجبر کریمی- دکتر بی بی فاطمه میرجلیلی- دکتر فرشته شیری
چهارشنبه 22 اسفند 1397
20:00 تا 21:00
استراحت و پذیرایی
سرو شام
محل برگزاری
سلف سرویس دانشگاه زابل
چهارشنبه 22 اسفند 1397
21:00 تا 22:30
استراحت و پذیرایی
استخر ویژه بانوان شرکت کننده در همایش
محل برگزاری
مجتمع سرپوشیده آبی آسمان دانشگاه زابل
وسیله ایاب و ذهاب جهت انتقال به استخر و بازگشت به مهمانسرا مهیا می باشد.
پنج شنبه 23 اسفند 1397
08:00 تا 13:00
استراحت و پذیرایی
بازدید از شهر سوخته و مجموعه فرهنگی-تفریحی بقیه الله (عج)
محل برگزاری
مجموعه فرهنگی-تفریحی بقیه الله (عج)
گشت و گذار در مجتمع بقیه الله (عج) شامل قایق سواری در دریاچه مصنوعی هامونک و بازدید از باغ وحش و دریاچه های طبیعی می باشد.
پنج شنبه 23 اسفند 1397
13:00 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
سرو ناهار
محل برگزاری
مجموعه فرهنگی-تفریحی بقیه الله (عج)
پنج شنبه 23 اسفند 1397
16:00 تا 17:00
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
پنج شنبه 23 اسفند 1397
17:00 تا 20:00
اختتامیه
اختتامیه همایش
محل برگزاری
مرکز همایش های بین المللی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)
پنج شنبه 23 اسفند 1397
20:00 تا 21:00
استراحت و پذیرایی
سرو شام
محل برگزاری
سلف سرویس دانشگاه زابل