سه شنبه 21 اسفند 1397
10:00 تا 10:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر عیسی یاوری
"Teaching and Researching Chemistry at Universities of Iran, from Dar ul-Funun to Today"
رزومه ارائه دهنده

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه: تربیت مدرس

سه شنبه 21 اسفند 1397
10:30 تا 11:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر علیرضا مدرسی عالم
"Application of Conducting Polyanilines in Sustainable and Renewable Energies and Electronic Systems"
رزومه ارائه دهنده

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه: سیستان و بلوچستان

سه شنبه 21 اسفند 1397
11:30 تا 12:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر ایوب بازگیر
"Metal-catalyzed Organic Transformations"
رزومه ارائه دهنده

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه: شهید بهشتی

شیمیدان برجسته کشور در حوزه شیمی آلی در سال 1397
سه شنبه 21 اسفند 1397
12:00 تا 12:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر مهران غیاثی
"Drug Delivery"; "Application of Heterogeneous in the Synthesis of Organic Compounds"
رزومه ارائه دهنده

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه: صنعتی اصفهان

سه شنبه 21 اسفند 1397
12:30 تا 13:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل
"Anomeric Based Oxidation"
رزومه ارائه دهنده

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه: بوعلی سینا

سه شنبه 21 اسفند 1397
15:00 تا 15:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر عبدالحمید بامنیری
"Synthesis of Linear and Cyclic Peptides as Drug Carriers and their Effectiveness on Cancer Cells"
رزومه ارائه دهنده

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه: کاشان

سه شنبه 21 اسفند 1397
15:30 تا 16:00
سخنرانی
سرکار خانم دکتر ندا سیدی
"Synthesis of Nanoparticles and their Catalytic Properties"
رزومه ارائه دهنده

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه: جیرفت

سه شنبه 21 اسفند 1397
16:00 تا 16:30
سخنرانی
جناب آقای دکتر احمد اکرمی
"Intelligent Chemical Passive Defense"
رزومه ارائه دهنده

معاون قرارگاه پدافند شیمیایی کشور

سه شنبه 21 اسفند 1397
16:30 تا 17:00
سخنرانی
جناب آقای دکتر رضا رنجبر کریمی
"Perhalopyridines: Synthesis and Synthetic Utility"
رزومه ارائه دهنده

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه: ولی عصر (عج) رفسنجان