حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
دانشگاه زابل
حمایت کننده برنزی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور