حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
دانشگاه زابل
حمایت کننده برنزی
معاونت نوآوری و تجاری سازی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
بانک تجارت