1. اطلاعیه شماره 15
گزارش روند برگزاری همایش
2. اطلاعیه شماره 14
کتابچه بیست و ششمین سمینار شیمی آلی
3. اطلاعیه شماره 13
اعلام جدول زمانی ارائه پوسترها
4. اطلاعیه شماره 12
اعلام برنامه نهایی زمان بندی همایش
5. اطلاعیه شماره 11
اعلام نتایج نهایی بررسی چکیده مقالات
6. اطلاعیه شماره 10
تاریخ اعلام نتایج داوری و ثبت نام قطعی
7. اطلاعیه شماره 9
پایان مهلت قانونی دریافت مقالات و شروع فرایند داوری
8. اطلاعیه شماره 8
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات (غیرقابل تمدید)
9. اطلاعیه شماره 7
برقراری ارتباط مستقیم با مدیر اجرایی همایش
10. اطلاعیع شماره 6
تمهیدات درخصوص انتقال مهمانان همایش از زاهدان به زابل و بالعکس
11. اطلاعیه شماره 5
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
12. اطلاعیه شماره 4
شروع فرایند دریافت چکیده مقالات
13. اطلاعیه شماره 3
برگزاری کارگاه های آموزشی
14. اطلاعیه شماره 2
لزوم پرداخت حق عضویت انجمن شیمی برای کلیه شرکت کنندگان در سمینار
15. اطلاعیه شماره 1
آغاز فرایند ثبت نام