1. اطلاعیه شماره 10
تاریخ اعلام نتایج داوری و ثبت نام قطعی
2. اطلاعیه شماره 9
پایان مهلت قانونی دریافت مقالات و شروع فرایند داوری
3. اطلاعیه شماره 8
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات (غیرقابل تمدید)
4. اطلاعیه شماره 7
برقراری ارتباط مستقیم با مدیر اجرایی همایش
5. اطلاعیع شماره 6
تمهیدات درخصوص انتقال مهمانان همایش از زاهدان به زابل و بالعکس
6. اطلاعیه شماره 5
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
7. اطلاعیه شماره 4
شروع فرایند دریافت چکیده مقالات
8. اطلاعیه شماره 3
برگزاری کارگاه های آموزشی
9. اطلاعیه شماره 2
لزوم پرداخت حق عضویت انجمن شیمی برای کلیه شرکت کنندگان در سمینار
10. اطلاعیه شماره 1
آغاز فرایند ثبت نام