1. اطلاعیه شماره 4
شروع فرایند دریافت چکیده مقالات
2. اطلاعیه شماره 3
برگزاری کارگاه های آموزشی
3. اطلاعیه شماره 2
لزوم پرداخت حق عضویت انجمن شیمی برای کلیه شرکت کنندگان در سمینار
4. اطلاعیه شماره 1
آغاز فرایند ثبت نام