اطلاعیه شماره 2
1397-06-31

باستحضار علاقه مندان به شرکت در همایش می رساند که پرداخت حق عضویت انجمن شیمی برای کلیه شرکت کنندگان اعم از دانشجویان، اساتید و شرکت کنندگان آزاد الزامیست. این پرداخت حتی شامل اعضای وابسته و پیوسته انجمن شیمی نیز خواهد شد که البته شامل تخفیف می شود. تایید ثبت نام منوط به پرداخت این هزینه می باشد. حق ثبت نام انجمن شیمی جهت اطلاع پیوست گردیده است.