اطلاعیه شماره 7
1397-09-14

علاقه مندان به شرکت در همایش شیمی آلی دانشگاه زابل می توانند پیشنهادات، انتقادات و مشکلات خود را مستقیما از طریق پست الکترونیک ذیل با مدیر اجرایی همایش درمیان گذارند.

hbeyzaei@yahoo.com