برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,500,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
2
2,500,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
3
3,000,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
4
1,000,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی و پذیرایی میان وعده ها می گردد.
5
1,700,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
6
1,900,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
7
2,100,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
8
2,800,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
9
3,100,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
10
3,400,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
11
3,000,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
12
3,500,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
13
4,000,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
14
3,200,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
15
3,400,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
16
3,600,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی، پذیرایی های میان وعده و بسته اهدایی می گردد.
17
1,200,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی و پذیرایی های میان وعده می گردد.
18
1,400,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی و پذیرایی های میان وعده می گردد.
19
1,600,000 ریال
هزینه شامل وعده های غذایی و پذیرایی های میان وعده می گردد.
20
تا تاریخ 1397-10-15
0 ریال
پس از تاریخ 1397-10-15
0 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.